ترجمه رسمی: ترجمه رسمی به ترجمه ای اطلاق می شود که توسط مترجم رسمی قوه قضائیه تائید شده و روی سربرگ مترجم رسمی چاپ می شود که در صورت نیاز و احراز شرایط به تائید دادگستری و وزارت امورخارجه حسب مورد می رسد. اسناد و مدارک جهت ارائه به سفارتخانه‌ها، مراجع داخلی، یا طرف‌های تجاری خارجی معمولاً به این نوع ترجمه نیاز دارند

نکته 1: ترجمه رسمی یک سند در یک دارالترجمه ترکی استانبولی یا مدرک مستلزم آن است که حتماً اصل سند یا مدرک را به دارالترجمه تحویل نمایید.

نکته 2: در برخی موارد لازم است مدارک علاوه بر مهر و امضای مترجم رسمی، به تأیید دادگستری یا وزارت امور خارجه نیز برسند. برای توضیحات بیشتر، به بخش شرایط تائید ترجمه رسمی در دارالترجمه مراجعه کنید.

اسناد ترجمه رسمی:

ترجمه رسمی اسناد و مدارک تحصیلی

ترجمه رسمی اسناد و مدارک مالی

ترجمه رسمی اسناد و مدارک بازرگانی

ترجمه رسمی قراردادهای تجاری و شخصی

ترجمه رسمی اسناد و مدارک ثبتی و شرکتی

ترجمه رسمی کلیه مدارک و اسناد اشخاص حقیقی در  دارالترجمه آلمانی اعم از شناسنامه،سند ازدواج ،سند ملکی،گواهی های مختلف کاری،و…

ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و ادارات نظیر اساسنامه ،شرکت نامه،

مدارک تجاری ،روزنامه رسمی ،قراردادهای فی ما بین ،ترازنامه های مالی ،اسناد مالیاتی و ….

ترجمه رسمی انواع قراردادهای بازرگانی ،حقوقی و تجاری جهت شرکتها وموسسات و ادارات