مترجمین دارای مهر ناتی

دارالترجمه ناتی تهران با سابقه چندین ساله افتخار دارد با دو مترجم رسمی ناتی فارسی به انگلیسی و ناتی انگلیسی به فارسی همکاری می نماید . این مترجمین جزو بهترین مترجمین حال حاضر ایران می باشند .

 

برای دریافت لینک مجوز فعالیت مترجمین دارای مهر ناتی ما یعنی آقای سعید خسروی و آقای علیرضا ممدوحی به سایت ناتی مراجعه فرمایید.

سایت ناتی جهت جستجوی مترجمین دارای مهر ناتی
سپس می توانید طبق دستورالعمل زیر مترجمان رسمی ناتی همکار ما رو پیدا کنید .
Find a translator or interpreter
Persian
Skill: translator
Level of expertise: professional
Country: iran
Apply