ترجمه مدارک برای نیوزلند

دارالترجمه ناتی آریاشهر دفتری برای کل ایران در تهران
انجام ترجمه تخصصی برای کشور نیوزلند توسط مترجمین تائید شده سازمان ناتی و یا در صورت لزوم مترجم رسمی ایران.
مدارک ترجمه شده توسط مترجمین ناتی نیازی به تاییدات رسمی مقامات دیگر ندارند و قابل ارائه به تمامی مراجع در کشور نیوزلند هستند.

خدمات ترجمه ناتی این مجموعه توسط مترجم ناتی فارسی به انگلیسی و بالعکس ارائه میشوند.